EN
ساختمان دفتر مرکزی جامعه مهندسان مشاور ایران

كارفرما :  جامعه مهندسان مشاور ایران

تاريخ انجام :1371

 مساحت :  در گزينه هاي مختلف متغير است

     توضيحات : طرح موردپیشنهادی مشاور، برگزیده رتبه دوم در مسابقه طراحی ساختمان دفتر مرکزی مهندسان مشاور ایران می باشد که شایسته دریافت لوح تقدیر از جامعه مهندسان مشاور ایران شناخته شد.    اصول مورد نظر طراح عبارتند از:-تناسب و هماهنگی حجم طراحی شده با موقعیت طبیعی با شکوه محل در دامنه کوه ودر عین حال تضاد خطوط روان و احجام منحنی شکل آن با خشونت طبیعت زمینه استفاده  حداکثر از دید و منظر تمام اطراف آزاد زمین مخصوصاً جهت جنوب.کوشش در دستیابی به طرحی که در کیفیت حجم خارجی و داخلی آن انعکاسی از پویایی حرفه مهندسان مشاور در فضایی دور از ابتذال احساس شود .