EN
مجتمع تجاری ، رفاهی وتوریستی مهران

كارفرما:شرکت فولاد منجل ایلام (سهامی خاص )  

تاريخ انجام : بهمن  1386

توضيحات : مناسبات جدید با کشورعراق وروابط فرهنگی واقتصادی ، سیاسی این دوکشوردرسالهای  اخیر ایجاد شده است ونقاط مرزی سهم بسزائی دراین زمینه دارند . به همین جهت مطالعات امکان سنجی فنی ومالی جهت احداث مجتمع تجاری ، رفاهی وتوریستی درنقطه صفر مرزی درشهرستان مهران درسه فاز بررسی وتهیه گردید .